Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość - Stowarzyszenie Morena

 

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.10.2018

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej  w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł na podstawie Uchwały nr 923/169/16  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 r.

Partnerzy projektu to:

Partner Wiodący: Gmina Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja
Vulcan Sp. Z o.o.

W ra

mach projekt Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość w ponad 40 gdańskich szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych prowadzone będą działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualna diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności. W projekcie weźmie udział ponad 6000 uczniów i uczennic oraz ponad 600 nauczycieli i nauczycielek.

 

Główne założenia projektu to:

  1. Wzrost jakości kształcenia .w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku prac.
  2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek. pedagogów i psychologów.
  3. Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  4. Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości Kobiet i Mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.
    RKPP