» Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego

Organ doradczy Sejmiku Województwa Pomorskiego powstały w 2015 roku z inicjatywy naszego Stowarzyszenia we współpracy z władzami samorządowymi. Od samego początku MRWP skupia delegatów poszczególnych Rad Młodzieżowych z terenu województwa pomorskiego. W 2017 roku jest to 26 delegatów z 13 Młodzieżowych Rad w wieku 17-21 lat. Zadaniem MRWP jest reprezentowanie interesów młodzieży przed władzami województwa, opiniowanie propozycji i działań Samorządu Województwa Pomorskiego oraz zasięganie opinii i pozostawanie w stałym kontakcie z młodymi ludźmi, samorządami uczniowskimi, organizacjami młodzieżowymi z poszczególnych gmin, miast i powiatów. Celem MRWP jest przede wszystkim postrzeganie młodzieży przez dorosłych decydentów jako partnera w sprawach jej dotyczących, a także postrzeganie Młodzieżowych Rad przez młodzież jako instytucji reprezentującej jej interesy, wreszcie – promocja aktywności obywatelskiej, zaangażowania, partycypacji społecznej i dobrych postaw. Stowarzyszenie Morena od początku wspiera MRWP w postaci opieki merytorycznej.