Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.:
 „CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość”

Okres realizacji projektu: 01.04.2016r. – 31.07.2022r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w kwocie ogółem na poziomie 2 928 625,99 zł na podstawie Uchwały nr 1197/191/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 198 osób (129 K i 69 M) bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym 30 osób
z niepełnosprawnościami  po przez zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci działań oferowanych przez istniejące już Centrum Integracji Społecznej, dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych mieszkańców 9 gmin wiejskich: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Stara Kiszewa, 2 gmin Miejsko-wiejskich(Czarna woda i Skarszewy) oraz 1 miejskiej Skórcz. Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa przez min 22% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zdobycie kompetencji przez co najmniej 40% uczestników/uczestniczek.

Kompleksowe wsparcie z zakresu usług integracji społecznej i zawodowej jest realizowane przez CIS w postaci 6-miesięcznych programu zawierającego elementy aktywizacji społecznej i zawodowej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do jego predyspozycji i potrzeb lokalnego rynku pracy
  u  pracodawców lub z instruktorem zawodu
 • Wsparcie psychologa
 • Wsparcie pracownika socjalnego
 • Bezpłatne badania lekarskie, ubrania robocze, szkolenie BHP
 • Wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
 • Ubezpieczenie społeczne, wizyty studyjne, poczęstunek
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym,  psychologiem
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe.

Harmonogram zajęć:  1 miesiąc szkolenia 5 dni w tygodniu po 6h dziennie: zajęcia integracyjne
z psychologiem, zajęcia z pracownikiem socjalnym oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem, szkolenie BHP, badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, wyjazd integracyjny np. do kina;  2 i 3 miesiąc: – 1 dzień 6h zajęcia z psychologiem – 1 dzień 6h zajęcia z doradcą zawodowym – 3 dni po 6h praktyk u pracodawcy lub 8h z instruktorem zawodu; 4, 5 i 6 miesiąc: – 1 dzień 6h zajęcia
z psychologiem lub z doradcą zawodowym – 4 dni po 6h praktyk u pracodawcy lub 8h z instruktorem zawodu.

Chętnych prosimy o kontakt z  CIS w Osówku:

Centrum Integracji Społecznej, Osówek 47, 83-243 Osieczna,

Tel. 515 151 741, e-mail: mm@morena.org.pl  
https://www.facebook.com/CIS.Osowek/?ref=bookmarks

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020