CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość - Stowarzyszenie Morena

logocis

cisStowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.: „CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość” w ramach Działania 6. 1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Okres realizacji projektu:  01.04.2016 – 31.07.2022

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w kwocie ogółem na poziomie 2 928 625,99 zł na podstawie Uchwały nr 1197/191/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r.

Kto może skorzystać ze wsparcia:

Wsparciem zostanie objętych 198 osób:  osoby bezrobotne zakwalifikowane do trzeciego profilu pomocy w PUP  lub bierne  zawodowo,  w tym osoby z niepełnosprawnościami; zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, będące w trudnej sytuacji materialnej, korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujące jedną  z  9 gmin wiejskich: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Stara Kiszewa, 2 gmin Miejsko-wiejskich (Czarna Woda i Skarszewy) lub 1 miejskiej Skórcz.

Kompleksowe wsparcie z zakresu usług integracji społecznej i zawodowej będzie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Osówku w postaci 6-miesięcznego programu zawierającego elementy aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnictwo w CIS zakłada 1 m-c okres próbny, 2 -6 m-c okres właściwy. Pierwszym etapem jest  rekrutacja i diagnoza uczestników projektu, przygotowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) Okres właściwy podzielony został na dwie części: w 2 i 3 miesiącu uczestnictwa tygodniowy plan zajęć podzielony jest na 2 dni zajęć z psychologiem
i doradcą zawodowym a kolejne 3 dni na praktyczne zajęcia zawodowe(kursy, szkolenia zawodowe). Od 4 miesiąca do 6 m-ca, uczestnicy i uczestniczki mają 1 dzień zajęć warsztatowych i 4 dni praktycznych. Aby osiągnąć założone cele przewidujemy 11 edycji
w 2 grupach 9 osobowych. Zakładamy, że działania CIS będą odbywać się w dwóch miejscach aby zwiększyć dostępność do działań w Starogardzie Gdańskim oraz Osówku.

Wsparcie w ramach Centrum Integracji Społecznej:

  • Wsparcie psychologa, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
  • Wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
  • Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
  • Wsparcie pracownika socjalnego
  • Szkolenia zawodowe z Instruktorami Zawodu
  • Zajęcia praktyczne u pracodawców

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt:

Stowarzyszenie Morena
ul. Jaśkowa Dolina 7
80-252 Gdańsk, tel. 583444111
Centrum Integracji Społecznej w Osówku tel. 515 151 741

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020