admi > Nasze Marki

Gdański Fundusz Młodzieżowy

Stowarzyszenie MORENA jest Operatorem Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, który jest częścią programu Gdańskie Fundusze, finansowanego ze środków Miasta Gdańska. Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach Miasta. Celem Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.   Kto może starać się o dofinansowanie?  Pulę środków podzielono na dwie grupy realizatorów: grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.  

 1. Grupy nieformalne to minimum 4 osoby zamieszkujące na terenie miasta Gdańska. Grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, jednakże jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł. 
 2. Organizacje pozarządowe – same nie muszą być zarejestrowanie w Gdańsku, ale ich oferta inicjatywy musi być skierowana do gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 7000 zł.  

Eurodesk Pomorze

Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i młodzieżową. Eurodesk to informacja o wolontariacie, studiowaniu, pracy, mobilności i aktywności na terenie Europy. Stowarzyszenie Morena od 2004 tworzy największą w Europie sieć regionalną Eurodesk Pomorze – 30 punktów. W ramach projektu opracowaliśmy standardy pracy i ewaluacji subregionów, testowaliśmy prowadzenie przez nie unikatowego wsparcia w postaci powiatowego funduszu grantowego (patrz Fundusz Młodzieżowe) i asysty projektów, organizowania lokalnych szkoleń dla liderek i liderów młodzieżowych. Prowadzimy bazę programów grantowych oraz informujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej. Informujemy o różnego rodzaju dofinansowaniach, czy szkoleniach prowadzonych przez na przykład instytucje europejskie. Pomagamy znaleźć partnerów do różnorodnych projektów. Do naszych zadań należy również dystrybuowanie publikacji i newsletterów. W gdańskich szkołach prowadzimy eurolekcje, które pomagają młodym ludziom zrozumieć idee działania Unii Europejskiej lub różnych instytucji z nią związanych. Współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami w Polsce i Europie.

58 3 444 111

Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych

Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych powstała w celu aktywnej integracji młodzieży w celu poprawy zatrudnialności – zwiększenia szans Pomorzan w wieku 12-30 lat na rynku pracy przez zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych uzyskanych poza edukacją formalną, a także wdrożenie z sektorem biznesu certyfikacji kompetencji spójnej z programami UE Youthpass i Europass. Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych to projekt organizacji młodzieżowych z dużym doświadczeniem w szkoleniu liderów młodzieżowych – ZHP, ZHR, CAG, RCW, SM i subregionów sieci Eurodesk Pomorze. W ramach PSLM razem z Pracodawcami Pomorza dążymy do opracowania systemu certyfikacji 12-15 kompetencji społecznych, które zdobywa młodzież poza szkołą. Umożliwi to uznawalność na rynku pracy bardzo potrzebnych kompetencji, które podczas setek godzin praktyki uzyskują wolontariusze i pracownicy organizacji. Wśród kompetencji, które młodzież zdobywa w organizacjach i grupach młodzieżowych są m.in.: efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi, umiejętność pracy w grupie - współpraca z innymi, elastyczność i kreatywność w rozwiązywaniu zadań, problemów, samoorganizacja i zdolność samodzielnego stosowania umiejętności, odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za innych, umiejętności interpersonalne, umiejętność osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych.

515 151 777

Centrum Integracji Społecznej w Osówku

Centrum Integracji Społecznej prowadzimy od 2007 roku. Obszarem działalności CIS jest powiat starogardzki. Podstawowym celem Centrum Integracji Społecznej w Osówku jest aktywizacja lokalnej społeczności w celu podnoszenia świadomości społecznej i zawodowej, wzrostu zamożności okolicznych mieszkańców oraz motywowanie młodych ludzi do pozostawania w swoich rodzinnych stronach. Teren gminy Osieczna jest terenem czystym ekologicznie i atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i do tej pory mało zagospodarowanym pod względem infrastruktury turystycznej. CIS ma budzić mieszkańców do rozwoju wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości w swojej gminie. W ramach realizowanego programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzi warsztaty z zakresu usług agroturystycznych i cateringowych specjalizujących się w produktach regionalnych. CIS prowadzi działalność szkoleniowo - informacyjną związaną z podwyższaniem kwalifikacji, nabywaniem nowych umiejętności praktycznych przydatnych w pracy zawodowej oraz doradztwo zawodowe.

515 151 741

Time4Youth – Karta Kompetencji

Projekt ma na celu przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu wsparcia dostosowania działań szkoleniowych i kształcenia zawodowego w ramach edukacji formalnej i nieformalnej do potrzeb rynku pracy poprzez narzędzia:

 • program Karta Kompetencji,
 • platformę e-learningową,
 • program i system certyfikacyjny,
Użytkownikami projektu są instytucje wszystkich sektorów wspierających młodzież w wejściu na rynek pracy oraz uczniowie szkół zawodowych i młodzi podejmujący kształcenie zawodowe. Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się ze Stowarzyszenie Morena(Polska), Young Scot Enterprise(Szkocja), mittetulundusühing INVOLVED (Estonia) oraz Polskiego Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych.

58 3 444 111

Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego

Organ doradczy Sejmiku Województwa Pomorskiego powstały w 2015 roku z inicjatywy naszego Stowarzyszenia we współpracy z władzami samorządowymi. Od samego początku MRWP skupia delegatów poszczególnych Rad Młodzieżowych z terenu województwa pomorskiego. W 2017 roku jest to 26 delegatów z 13 Młodzieżowych Rad w wieku 17-21 lat. Zadaniem MRWP jest reprezentowanie interesów młodzieży przed władzami województwa, opiniowanie propozycji i działań Samorządu Województwa Pomorskiego oraz zasięganie opinii i pozostawanie w stałym kontakcie z młodymi ludźmi, samorządami uczniowskimi, organizacjami młodzieżowymi z poszczególnych gmin, miast i powiatów. Celem MRWP jest przede wszystkim postrzeganie młodzieży przez dorosłych decydentów jako partnera w sprawach jej dotyczących, a także postrzeganie Młodzieżowych Rad przez młodzież jako instytucji reprezentującej jej interesy, wreszcie - promocja aktywności obywatelskiej, zaangażowania, partycypacji społecznej i dobrych postaw. Stowarzyszenie Morena od początku wspiera MRWP w postaci opieki merytorycznej.

533 319 816

Europe Direct Gdańsk

Od 11 lat prowadzimy w Gdańsku jeden z najlepszych w Polsce Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk. W ramach realizacji projektu zaplanowano prowadzenie punktu informacyjnego Komisji Europejskiej, konsultacje i doradztwo dla organizacji pozarządowych na różnych etapach ich rozwoju, a także firm i przedsiębiorstw oraz udostępnianie materiałów i publikacji w naszej siedzibie. Materiały pozyskujemy z różnych stałych źródeł – podstawą jest EU Bookshop, Urząd Publikacji w Luksemburgu, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ministerstwa (w tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), urzędy (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych, punkty informacyjne funduszy europejskich i inne (nasza biblioteczka wspomnianych publikacji zawiera ponad 3000 tytułów). Ponadto w ramach działalności prowadzimy szereg lekcji europejskich w szkołach na terenie naszego miasta w formie szkoleń, debat, konferencji i seminariów – tymi działaniami obejmujemy ok. 2000 osób - mieszkańców Gdańska. Wydajemy comiesięczny elektroniczny biuletyn (newsletter), który zawiera zarówno informacje dotyczące tematyki unijnej jak również bieżącej działalności punktu. W biuletynie elektronicznym nie braknie również informacji z regionu. W czasie dyżurów m.in.: odpowiadamy na zapytania osób zainteresowanych, promujemy działania Unii Europejskiej na rzecz jej obywateli, prowadzimy działania na rzecz wzrostu świadomości europejskiej wśród społeczności lokalnej, promujemy bezpłatne bazy danych oraz inne sieci informacyjne i punkty kontaktowe instytucji europejskich. Na pytania zadane drogą e-mail odpowiemy w ciągu max 48h. Skomplikowane pytania konsultujemy z ekspertami w danej dziedzinie. Jeśli pytanie dotyczy obszaru, dla którego działa specjalistyczny punkt informacyjny, kontaktujemy się z daną jednostką i uzyskujemy od nich odpowiedź lub kierujemy tam zainteresowanych po podaniu dokładnego namiaru na konkretną osobę w tej instytucji.

Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+

W ramach prowadzenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ udzielamy informacji nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz pozyskiwania środków z tego programu. Prowadzimy spotkania informacyjne, seminaria oraz indywidualne konsultacje merytoryczne i finansowe dotyczące programu Erasmus+ w formie kontaktu osobistego, mailowego i telefonicznego. Zakres merytoryczny udzielanego wsparcia: struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość), budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool, poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, informacja na temat certyfikatów Youthpass i dokumentów Europass oraz inne.

501 529 179

Inkubator

W ramach projektu wspieramy nowopowstałe organizacje pozarządowe, które niejednokrotnie mają problemy techniczne, lokalowe, informacyjne i szkoleniowe. Nasze zadanie opiera się na 15-letnim doświadczeniu naszej organizacji, która została założona w celu wsparcia innych dziecięco-młodzieżowych poprzez wsparcie szkoleniowe, informacyjne i techniczne. W ramach projektu realizujemy szkolenia dla liderek i liderów organizacji i grup nieformalnych, podnosząc ich kompetencje. Mamy wypracowane w tym celu materiały szkoleniowe – tzw. Skrypt Lidera, który testowaliśmy wśród ponad 200 organizacji.

58 344 41 11

Akademia Seniora

Projekt Akademia Seniora skierowany jest do osób w wieku emerytalnym i ma na celu pokazanie, że każdy człowiek bez względu na wiek odgrywa znaczącą rolę w społeczeństwie. Pragniemy, aby popularna dzisiaj wizja starszego człowieka jako osoby samotnej, zdanej na samą siebie i kompletnie niepotrafiącej się odnaleźć we współczesnym świecie diametralnie zmieniła swoje oblicze dzięki zadaniom zrealizowanym w ramach naszego przedsięwzięcia. Jest to możliwie dzięki obudzeniu potencjału drzemiącego w naszych beneficjentach, a także przez szereg działań edukacyjnych proponowanych przez nasze Stowarzyszenie. Umożliwiamy seniorom możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych, językowych, a także dbamy o ich kondycję fizyczną oferując im zajęcia taneczne i gimnastykę o niskim natężeniu. Dla uzyskania informacji odnośnie aktualnych zajęć zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 58 3 444 111 oraz 515 151 802; lub mailowo wysyłając zapytanie na morena@morena.org.pl  lub od@morena.org.pl.

515 151 777

Dom Sąsiedzki JAŚKOWA 7

DOM SĄSIEDZKI JAŚKOWA 7 Przyjdź, zobacz, zaproponuj! Dom Sąsiedzki jest miejscem dla mieszkańców, otwartym na ich działania i propozycje. Wspomaga aktywność mieszkańców, daje możliwość realizowania własnych pomysłów. Działania oparte są na zasadach wzajemności, równego dostępu i bezpłatności. Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7 zapewnia mieszkańcom:

 • przestrzeń, gdzie realizowane są bezpłatne warsztaty językowe, plastyczne, sportowe i wiele innych
 • sale do wspólnych spotkań mieszkańców
 • przestrzeń dla osób, które chcą zaangażować się w pracę woluntarystyczną w społeczności
 • wsparcie personelu (animatora)
  Czym dysponujemy?
 • sala warsztatowa dla 12 osób
 • sala konferencyjna na 35 osób
 • sala KINO z ekranem, rzutnikiem i pufami na 20 osób
 • kuchnia
 • zaplecze sanitarne
  Gdzie nas znaleźć? adres: Jaśkowa Dolina 7, Wrzeszcz, Gdańsk tel. 515 151 802, e-mail: mk@morena.org.pl, morena@morena.org.pl   Więcej o działaniach Domu Sąsiedzkiego Jaśkowa 7 i aktualny plan zajęć znajdziesz na naszym koncie na Facebooku.   Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

515 151 802

WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY

WOLONTARIAT W RAMACH PROGRAMU „EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI” Wolontariat w ramach programu EKS zapewnia młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji/stowarzyszenia w działaniach solidarnościowych. Wolontariat pomaga przezwyciężyć ważne wyzwania i zaspokaja potrzeby lokalnych społeczności. Udział w projekcie umożliwia młodym ludziom zdobycie przydatnych doświadczeń, umiejętności i kompetencji w zakresie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, a tym samym poprawy ich zdolności do zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa. Wolontariat trwa od 2 do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach od 2 tygodni do 2-ch miesięcy (wolontariat krótkoterminowy, wolontariat grupowy). Program jest skierowany do młodych ludzi 18-30 lat i jest dobrą szansą dla osób, którzy z powodów ekonomicznych lub przeszkód geograficznych nie mają możliwości wyjazdu za granicę. Program pokrywa koszty wyżywienia, dojazdu i zakwaterowania wolontariusza na miejscu oraz wolontariusz otrzymuje kieszonkowe dla wsparcia własnych wydatków. W ramach projektów wolontariatu gościmy wolontariuszy działających na różnych polach. Działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców: dzieci i młodzieży, środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, harcerzy, osób starszych. Zajęcia zaplanowane w projekcie są prowadzone przez reprezentantów różnych kultur dzięki temu odbiorcy działań mają okazję zwiększyć swoją świadomość europejską, pokonać swoje bariery w kontakcie z obcokrajowcami oraz otworzyć się na różnorodność i wielokulturowość – nowe oblicze Trójmiasta. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Stowarzyszenie Morena wspiera młodych ludzi w wyjazdach na wolontariat do innych krajów. W ciągu ostatnich 3-ch lat wysłaliśmy 5 młodych Gdańszczan na wolontariat krótko i długo terminowy do Portugalii i Aruby (wyspa na Karaibach). Więcej o tym co to jest wolontariat międzynarodowy, jakie są projekty oraz kto może uczestniczyć dowiecie się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności – https://eks.org.pl/?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-8hv5y7JrUMrey2_DqhD6L5BWBG__ek39r9a3xD8Upt4Vex9ElJ8YsaAvhiEALw_wcB   Przeczytać, czym zajmują się nasi wolontariusze  możesz na naszym FACEBOOKu Chciałbyś zostać wolontariuszem i wyjechać za granicę? Masz więcej pytań? Spotkajmy się. Napisz do nas: Olena: od@morena.org.pl, Malwinamk@morena.org.pl,