CO ROBIMY...

Czyli projekty realizowane przez Stowarzyszenie Morena

„CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość”

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w kwocie ogółem na poziomie 2 928 625,99 zł na podstawie Uchwały nr 1197/191/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r.

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

SUPER. Gdańskie Szkoły Podstawowe

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

TIME 4 YOUTH – Tools for support of youth proffesional competences

Stowarzyszenie Morena, Involved z Estonii, Young Scot ze Szkocji i Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych, w projekcie finansowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +, zawiązały partnerstwo, którego celem jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu wsparcia szkolenia w szkołach zawodowych i poza nimi, w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować je do rynku pracy. Sprawdź więcej.

CZAS NA MŁODZIEŻ 2014-2020

Najwyżej oceniony projekt innowacyjny POKL. 4 modele: Fundusz Młodzieżowy, Skrypt Lidera, Karta Lidera, Subregiony Eurodesk trafiły do proj. Kontraktu Terytorialnego i Krajowego Programu Rozwoju ES.

RKPP
SUPER

100

Gdańskich szkół objętych naszym wsparciem

4000

Uczniów objętych wsparciem

43 522 596,69 zł

Pozyskanego dofinansowania

01.09.2016 - 31.10.2018 r.

Okres realizacji projektu RPO.

Czas na młodzież!