» Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+

W ramach prowadzenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ udzielamy informacji nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz pozyskiwania środków z tego programu. Prowadzimy spotkania informacyjne, seminaria oraz indywidualne konsultacje merytoryczne i finansowe dotyczące programu Erasmus+ w formie kontaktu osobistego, mailowego i telefonicznego. Zakres merytoryczny udzielanego wsparcia: struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość), budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool, poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, informacja na temat certyfikatów Youthpass i dokumentów Europass oraz inne.