» „Pomorskie z Ukrainą”

Rozpoczynamy nowy projekt pt.: Pomorskie z Ukrainą realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

Celem projektu jest:

  • wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego
  • trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych

Projekt „Pomorskie z Ukrainą” realizujemy do 31.07.2023r.

W ramach projektu wybraliśmy i będziemy realizować działania o charakterze:

  1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności w Polsce; wsparcie psychologiczne,
  2. zawodowym, których celem rozwój kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy poprzez. doradztwo zawodowe;
  3. kulturalnym, których celem jest wzrost uczestnictwa imigrantów w wydarzeniach kulturalnych i wymianie kulturowej, co skutkować będzie ich wzmocnioną integracją ze społecznością lokalną;
  4. profilaktyki wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie m.in. potrzeb bytowych, opiekuńczych.

W ramach projektu planujemy wsparcie dla 24 osób.