CO ROBIMY...

Czyli projekty realizowane przez Stowarzyszenie Morena

UNICEF

Od kilku miesięcy w placówce Stowarzyszenia Morena realizujemy projekt finansowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Dzięki projektowi dzieci i młodzież z Ukrainy, która uciekła przed wojną może rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak: język angielski, warsztaty teatralne i inne. Pomocą objęci są również rodzice i opiekunowie dzieci. Wspieramy ich przy formalnościach związanych z pobytem w Polsce, pomagamy w tłumaczeniach, w znalezieniu pracy i innych czynnościach niezbędnych do odnalezienia się ich w tej nowej, niełatwej sytuacji życiowej.

„CIS Osówek – zatrudnienie na przyszłość”

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w kwocie ogółem na poziomie 2 928 625,99 zł na podstawie Uchwały nr 1197/191/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r.

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość

Stowarzyszenie Morena realizuje projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

RKPP
SUPER

100

Gdańskich szkół objętych naszym wsparciem

4000

Uczniów objętych wsparciem

43 522 596,69 zł

Pozyskanego dofinansowania

01.09.2016 - 31.10.2018 r.

Okres realizacji projektu RPO.

Czas na młodzież!