» Gdański Fundusz Młodzieżowy 2020. Ruszamy z tegorocznymi naborami!


Uwaga! Ruszamy z tegorocznymi konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

Rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

  1. Granty do 5000 zł dla organizacji pozarządowych i grup działających pod patronatem organizacji.
  2. Minigranty do 500 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 5000 ZŁ

Po raz kolejny, w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 5000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy działające pod patronatem organizacji.

Projekty mogą być realizowane w zakresie:

  1. Inicjatyw młodzieżowych (podobszar)
  2. Edukacji nieformalnej (podobszar)
  3. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (podobszar)

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Termin naboru wniosków: od 9 do 24 marca  2020 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 1 maja  do 6 grudnia  2020 r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

Uwaga! We wtorek, 17 marca, o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia MORENA odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosku na granty do 5000 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych.

MINIGRANTY DO 500 ZŁ

Stowarzyszenie Morena zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Termin naboru wniosków: od 2 do 16 marca 2020 r.
Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 1 kwietnia  do 31 lipca 2020 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

 Uwaga! We wtorek, 10 marca, o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia MORENA odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosku na minigranty do 500 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska