Uwaga! Ruszamy z tegorocznymi konkursami dotacyjnymi w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. - Stowarzyszenie Morena

Rozpoczynamy nabór wniosków w dwóch konkursach grantowych:

 1. Granty do 5000 zł dla organizacji pozarządowych i grup działających pod patronatem organizacji.
 2. Minigranty do 500 zł dla nieformalnych grup młodzieży na realizację inicjatyw młodzieżowych.

GRANTY DO 5000 ZŁ

Po raz kolejny, w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, można ubiegać się o granty do 5000 zł na projekty młodzieżowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy działające pod patronatem organizacji.

Projekty mogą być realizowane w zakresie:

 1. Inicjatyw młodzieżowych (podobszar)
 2. Edukacji nieformalnej (podobszar)
 3. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (podobszar)

Inicjatywy młodzieżowe – inicjatywy przygotowane i realizowane przez młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś w otaczającej ich rzeczywistości i działać prospołecznie. Mogą być skierowane do różnych grup wiekowych spośród lokalnych społeczności.

Edukacja nieformalna – pozaszkolne inicjatywy edukacyjne skierowane do młodzieży, kształtujące określone umiejętności, postawy, wartości i wiedzę.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, która napotyka na bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne, które znacząco utrudniają dostęp do pełnej oferty wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Termin naboru wniosków: od 4 do 22 marca  2019 r.

Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 15 maja  do 8 grudnia  2019 r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line – www.witkac.pl i wypełnić formularz.
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Stowarzyszenia Morena potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

Dokumenty do pobrania – granty do 5000 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku
 3. Załączniki nr 2, 3, 4 – Karty oceny wniosku
 4. Załącznik nr 5 – Karta monitoringu
 5. Załącznik nr 6 – Wzór sprawozdania

Uwaga! W poniedziałek, 11 marca, o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia MORENA odbędzie się szkolenie pt: „Jak przygotować dobry wniosek młodzieżowy”. Zapraszamy wszystkich chętnych.

——————————————————————————————————————–

MINIGRANTY DO 500 ZŁ

Stowarzyszenie Morena zachęcając młodych ludzi do realizacji ich pomysłów chce umożliwić im rozwój ich pasji i zainteresowań oraz nabycie szeregu kompetencji społecznych i indywidualnych. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Kluczowe znaczenia ma dla nas, aby pomysły wnikały z pasji młodych ludzi lub stanowiły próbę rozwiązania problemów, które dostrzegają dookoła siebie.

W ramach konkursu przyznamy minigranty do 500 zł na inicjatywy realizowane przez nieformalne grupy młodzieży (grupy uczniów, grupy znajomych działające na terenie Gdańska) oraz młodzież działającą w/przy organizacjach pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs kierujemy do 4-osobowych grup młodzieży w wieku 13-26 lat.

Termin naboru wniosków: od 4 do 20 marca 2019 r.
Projekty mogą być realizowane w okresie:  od 8 kwietnia  do 21 lipca 2019 r.

Wniosek do konkursu należy przygotować i złożyć w wersji elektronicznej na udostępnionym formularzu na adres mailowy:  gfm@morena.org.pl. Grupa nie składa wniosku w wersji papierowej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przygotowania wniosku oraz zasad realizacji przedsięwzięć w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt: kh@morena.org.pl, tel. 533 319 895 – Katarzyna Huńko

Dokumenty do pobrania – minigranty do 500 zł:

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku
 3. Załącznik nr 2 – Wzór potwierdzenia zawiązania grupy nieformalnej
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej
 5. Załącznik nr 4 – Wzór sprawozdania
 6. Oświadczenie opiekuna niepełnoletniego członka grupy nieformalnej

Uwaga! W poniedziałek, 11 marca, o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia MORENA odbędzie się szkolenie pt: „Jak przygotować dobry wniosek młodzieżowy”. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Gdański Fundusz Młodzieżowy dofinansowany jest ze środków Miasta Gdańska.