» Badania

„W ostatnich latach co trzeci pracodawca deklarował trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. 62% pracodawców twierdziło, że poza umiejętnościami zawodowymi pracownik musi mieć także rozwinięte umiejętności miękkie. Jedną z przyczyn trudności młodych na rynku pracy jest słaba jakość instytucji edukacyjnych i problem niedopasowania kompetencyjnego młodych do oczekiwań pracodawców. Istnieje duży rozdźwięk między opiniami nauczycieli i pracodawców co do kształcenia kompetencji miękkich przez szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie posiadają dobre rozeznanie co do oczekiwań pracodawców. Mają także pełną świadomość, że szkoły (gł. system nauczania) nie stwarzają warunków do wszechstronnego rozwoju kompetencji.”

Takie są jedne z wniosków badania realizowanego w ramach projektu. Badania to pośredni produkt pracy intelektualnej. Produkt ów służy de facto kolejnym, stanowi bowiem punkt wyjścia na początku i na końcu projektu (w fazie przygotowań oraz tuż po testowaniu, a przed walidacją narzędzi). Służyć ma m.in. weryfikacji rezultatów pracy intelektualnej, ich adekwatności do potrzeb grup odbiorców. Badania dotyczyły szeroko pojętej tematyki osób młodych:

– sytuacji młodych na rynku pracy, w tym absolwentów szkół zawodowych,

– relacji pomiędzy kształceniem zawodowym a oczekiwaniami pracodawców,

– kompetencji miękkich, jakie młodzież pozyskuje w trakcie formalnej edukacji zawodowej,

– działalności wolontariackiej i aktywności pozalekcyjnej, które mogą wspierać rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Materiał przedstawiony poniżej prezentuje wyniki badań w poszczególnych obszarach.

PREZENTACJA: Badania realizowane w ramach projektu

ANALIZA BADAŃ: Analiza badań